Ban Giám đốc

Giám đốc Phạm Thị Minh

Phạm Thị Minh
GIÁM ĐỐC

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình Sự, Kinh doanh Thương Mại, Hôn nhân Gia đình
Kinh nghiệm thực tế: 30 năm trong lĩnh vực tư vấn Pháp luật
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Lê Thành Nam
Phó Giám Đốc

Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, dân sự, kinh tế, Kinh Doanh thương mại
Kinh nghiệm thực tế: 30 năm
Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Luật hệ chính quy
Chuyên môn: Thẩm phán cao cấp

Phạm Xuân Thành
Phó Giám Đốc

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Kinh Doanh Thương mai, Xử lý nợ Ngân hàng 
Kinh nghiệm thực tế: 25 năm                                                        
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

LUẬT SƯ

Giám đốc Phạm Thị Minh

Phạm Thị Minh
LUẬT SƯ

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình Sự, Kinh doanh Thương Mại, Hôn nhân Gia đình
Kinh nghiệm thực tế: 30 năm trong lĩnh vực tư vấn Pháp luật
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Lê Thành Nam
LUẬT SƯ

Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, dân sự, kinh tế, Kinh Doanh thương mại
Kinh nghiệm thực tế: 30 năm
Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Luật hệ chính quy
Chuyên môn: Thẩm phán cao cấp

Phạm Xuân Thành
LUẬT SƯ

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Kinh Doanh Thương mai, Xử lý nợ Ngân hàng 
Kinh nghiệm thực tế: 25 năm                                                        
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

Đào Thị Nga
Luật sư cao cấp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Kinh Doanh Thương mai, Xử lý nợ Ngân hàng 
Kinh nghiệm thực tế: 25 năm                                                        
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật